Prof.dr.sc. Maja Vehovec - LMHS

Prof.dr.sc. Maja Vehovec

Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju

Ekonomski institut, Zagreb

Obrazovanje

 1. Postdoktorski studij – Cornell University, Johnson Graduate School for Management, SAD
 2. Doktorat ekonomskih znanosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 3. Magisterij ekonomskih znanosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 4. Diplomirani ekonomist, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

RADNO ISKUSTVO

2008.-                 Ekonomski institut, Zagreb; znanstvena savjetnica u trajnom zvanju

 1. – 2008. Ekonomski institut, Zagreb; znanstvena savjetnica
 2. – 2011. Predstojnica Odjela za ekonomiku ljudskih resursa, Ekonomski institut, Zagreb
 3.               Sveučilište u Ljubljani, Ekonomski fakultet, počasna titula gostujućeg profesora
 4. – 2005. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, redoviti profesor Mikroekonomije
 5. – 2003. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, izvanredni profesor Mikroekonomije
 6. – 1998. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, asistent, znanstveni asistent, docent
 7. – 1978. Riječka Banka, Rijeka, pripravnik i kreditni analitičar

NASTAVNI status

 1. – Redoviti profesor u trajnom naslovnom zvanju Sveučilišta u Rijeci

2009.-2014.     Redoviti profesor Mikroekonomije u naslovnom zvanju Sveučilišta u Rijeci

do 2005.          Redoviti profesor Mikroekonomije Sveučilišta u Rijeci

DODATNA USAVRŠAVANJA U INOZEMSTVU

 1. University of York, seminar o ekonomskoj evaluaciji u zdravstvu;
 2. University of Ljubljana, Slovenija;
 3. Cleveland State University, SAD, lokalni ekonomski razvoj;
 4. Cleveland State University, SAD; razvoj lokalne uprave;
 5. University of Bristol, VB, HAZU i BA
 6. University of Wolverhampton, VB, ALIS
 7. University of Wolverhampton, VB, ALIS
 8. Program CEEPUS razmjene nastavnika, Klagenfurt University, Austrija;

1995.-1996. (studijska godina) Fulbright stipendija, Johnson Graduate School of Management, Cornell University, SAD; postdoktorski studij Mikroekonomije i poslovne etike;

 1. Ljetni međunarodni seminar za profesore ekonomije, Oklahoma State University, SAD;

ZNANSTVENI PROJEKTI

Kompetitivni projekti :

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

2007.-2009. MZOS, „Socioekonomski aspekti nezaposlenosti, siromaštva i društvene isključenosti“, broj 002-0022469-2462, voditeljica projekta;

2001.-2005. MZOS, „Neformalne institucije i poslovno ponašanje“, broj 00810011, voditeljica projekta;

1996.-1999. MZOS, „Tržišna orijentacija malih i srednjih poduzeća – odgovor dinamičnom okruženju“, broj 081003, član projektnog tima.

         HRZZ

2016-2019. HRZZ, VITLIC, Vinogradarstvo i klimatske promjene na području Hrvatske, istraživač

Međunarodni projekti

2016.-2020.  COST „ European Network for research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities“, istraživač i član povjerenstva iz Hrvatske.

2015.-2019. COST „Gender and Health Impacts of Policies Extending Working Life in Western Countries“, istraživač i zmjenik člana povjerenstva iz Hrvatske;

2007.-2008.       Friedrich Ebert Stiftung / The Institute of Economics, Zagreb /Faculty of Economics, University of Ljubljana, „Social Welfare Systems in Danger? Employer’s perspective on a longer working life in Croatia and Slovenia“, voditelj projekta;

2007.-2011. COST, Science and Technology Research in a Knowledge-based Economy, ISO604, nacionalni koordinator s dr. sc. Sonjom Radas;

2006.-2007. Austrian Science and Research Liaison Office (ASO), „Building up a south-eastern European technology transfer network to increase the benefits of university research for society and industry by establishing common standards“, član projektnog tima;

2003.-2004. DFID/DWP, „Strengthening Labour Market Policy Making and Implementation Capacity in the Republic of Croatia“, UK, član projektnog tima;

2002.-2005. Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti i British Academy, UK, „Economic Development and Reconstruction Policies in Southeast Europe“, voditeljica projekta s hrvatske strane;

2002.-2003. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb i Institute for Human Sciences, Beč, FP6 projekt „Socio-Economic Culture of Eastern Europe in the Enlarged Union: An Asset or a Liability“, član projektnog tima;

1996.-1999. The Academic Links and Interchange Scheme (ALIS), British Council i Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, „Regional Development and Large Firms Linkages“, voditeljica projekta s hrvatske strane;

1995.-1998. CEEPUS – MZOS uspostavljanje mreže fakulteta između RH, Austrije, Slovenije i Mađarske.

Ugovoreni projekti kod domaćih naručitelja:

2012.-2013.  Banka magazin, „Analiza zdravstvenog sustava“, voditeljica projekta

2010.-2011. Zaklada Adris, „Izazovi i mogućnosti za ostvarenje primjerenih starosnih mirovina u Hrvatskoj“, član projektnog tima;

 1. Hrvatska gospodarska komora, „Starenje stanovništva i održavanje primjerenog životnog standarda u trećoj životnoj dobi“, voditeljica projekta;

2008.-2009. Ericsson Nikola Tesla, „Ocjena percepcija zainteresiranih strana o kompaniji Ericsson Nikola Tesla“, voditeljica projekta;

 1. Agencija za znanost i visoko obrazovanje, „Analiza sadašnjeg stanja i izvedbene sastavnice obnovljenog sustava subvencioniranja prehrane i smještaja studenata“, član projektnog tima;
 2. Vlada Republike Hrvatske, „Pristupanje Europskoj uniji: očekivani ekonomski učinci“, član uredništva i projektnog tima;
 3. Institut za javne financije, Zagreb, „Neslužbeno gospodarstvo u Republici Hrvatskoj 1990. – 2000.“, član projektnog tima;

NAGRADE I PRIZNANJA

 • USIA-CIES, Fulbright Grant, Cornell University, Johnson Graduate School of Management, 1995./96.
 • USIA, United States Information Agency Award, Summer Institute in the USA, Economy and Public Policy for Foreign University Teachers of the Oklahoma State University, July-August, 1994.

UREDNIŠTVO ZNANSTVENIH KNJIGA

 • Maja Vehovec, urednica, „New perspectives on a longer working life in Croatia and Slovenia“, Friedrich Ebert Stiftung, Ekonomski institut, Zagreb;
 • W. Bartlett, M. Bateman and M. Vehovec, urednici, „Small Enterprise Development in South East Europe: Policy for Growth and Development“, Kluwer Academic Publishers, London;
 • Drago Čengić i Maja Vehovec, urednici, „Poduzetništvo, institucije i sociokulturni kapital“, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb.

UREDNICA ZNANSTVENOG ČASOPISA

 • Croatian Economic Survey od 2009.-2014. (ISSN 1330-4860), indexed/abstracted EconLit/JEL, IBSS, ABI/INFORM, EBSCO, SCOPUS)
 • Društvena istraživanja, gost urednik, 15, no.3 (83), 2096.

ČLANSTVa U UREDNIŠTVima ZNANSTVENIH ČASOPISA

 • Član uredništva časopisa Privredna kretanja i ekonomska politika, (ISSN 1330-187X indexed/abstracted EconLit/JEL, IBSS, ABI/INFORM, EBSCO, SCOPUS) od 2006. Do danas;
 • Član međunarodnog uredništva inozemnog časopisa Economic and Business Review for Central and South-Eastern Europe, Ljubljana (ISSN 1580 0466 indexed/abstracted EconLit), od 1999-2011.

RECENZENTICA ZNANSTVENIH ČASOPISA

 • Tijdschrift voor economische en sociale geografie, Nizozemska
 • Financijska teorija i praksa, Hrvatska
 • Društvena istraživanja, Hrvatska
 • Revija za sociologiju, Hrvatska
 • Revija za socijalnu politiku, Hrvatska
 • Privredna kretanja i ekonomska politika, Hrvatska
 • Recenzent časopisa Economic and Business Review, Slovenija

 EVALUATORICA ZNANSTVENIH PROJEKATA

 UKF – Unity through Knowledge Fund, Hrvatska zaklada za znanost, (2015.-2016.)

 • European Science Foundation (2009. – 2012.)
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2007.; 2001.)
 • Hrvatska zaklada za znanost (2007.)

 NACIONALNA IMENOVANJA I OSTALE AKTIVNOSTI

 2014-2020. Nacionalni delegat Hrvatske u Europskoj komisiji za Obzor 2020, Društveni izazovi 6:„Europa u promjenjljivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljenja društva“

 • -2013. Republika Hrvatska predsjednica Nacionalnog vijeća za znanost
 • -2016. Republika Hrvatska, predsjednica područnog znanstvenog vijeća za društvene znanosti
 • Republika Hrvatska, članica Nacionalnog vijeća za znanost
 • Agencija za znanost i visoko obrazovanje: Član Stručnog povjerenstva za provođenje re-akreditacije fakulteta;
 • Agencija za znanost i visoko obrazovanje: Član međuresornog tijela za praćenje potreba tržišta rada;
 • Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, Član radne grupe Odjela za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije;
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa: Član povjerenstva za izradu i praćenje provedbe akcijskog plana ulaganja u znanost prema 3% BDP-a;
 • -2010. Ekonomski fakultet u Zagrebu, vanjski suradnik na Katedri za ekonomsku teoriju