Prof.dr.sc. Milica Katić, dr.med.

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

O predavaču

Milica Katić izvanredna je profesorica na Katedri za obiteljsku medicinu Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” čija su glavna područja stručnog i znanstvenog interesa karakteristike i djelokrug rada liječnika opće medicine, osiguranje i unapređenje kvalitete rada, odnos između primarne i sekundarne zaštite, propisivanje lijekova te ostali sadržaji obiteljske medicine. Voditeljica je Kluba istraživača obiteljske medicine i predsjednica Društva nastavnika opće/obiteljske medicine. Sudjelovala je u međunarodnim projektima pod vodstvom Europske mreže istraživača iz obiteljske medicine, u nacionalnim projektima te na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Članica je nacionalnih i internacionalnih organizacija obiteljske medicine. U dodiplomskoj nastavi za studente Medicinskog fakulteta sudjeluje u kolegiju Obiteljska medicina te u nastavi više elektivnih predmeta, nositelj je više kolegija u poslijediplomskom stručnom studiju iz Obiteljske medicine, te sudjeluje u nastavi drugih poslijediplomskih studija iz područja javnog zdravstva.