Bojan Ljubić

Magistar farmacije, voditelj ljekarničke jedinice

Ljekarna Varaždinske županije

Životopis

Rođen sam 1981. godine u Varaždinu. U svibnju 2006. sam započeo sa radom u Ljekarni Varaždinske županije. Nakon odrađenog pripravničkog staža odlazim u Opću bolnicu Varaždin gdje radim kao bolnički ljekarnik. Od tog vremena istaknuo bih da sam aktivno sudjelovao u počecima izrade jedinične citostatske terapije. Sudjelovao sam i u radu međunarodnog stručnog tijela EAHP (European Assosiation Of Hospital Pharmacists) kao predstavnik Republike Hrvatske. Godine 2011. vraćam se u Ljekarnu Varaždinske županije gdje radim kao voditelj više ljekarničkih jedinica. Godine 2016. aktivno sudjelujem u uvođenju sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015. Međunarodni poslijediplomski stručni studij Menadžment u zdravstvu na Medicinskom fakultetu u Zagrebu završio sam 2016. godine. Na studiju sam stekao brojna znanja iz više područja koja smatram da će mi biti nužna u daljnjem profesionalnom razvoju i napredovanju.