Dijana Mayer

voditeljica odjela za praćenje i unaprjeđenje zdravlja školske djece i mladih

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Životopis

Dijana Mayer rođena u Zagrebu, u kojem pohađa osnovnu i srednju školu. Tijekom studija od 1994.-1996. godine bila je demonstrator na Katedri za patologiju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1996. diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i time stekla akademski naziv doktora medicine. Nakon završenog studija, od 1996. do 1998. godine stažira na Klinici za infektivne bolesti „Dr.Fran Mihaljević“, a od 1997. godine pohađa najprije poslijediplomski studij iz Biomedicine, a zatim od 2000. godine i poslijediplomski studij iz Školske medicine. Od 1999. do 2001. godine zaposlena je u Zavodu za javno zdravstvo «Dr. Andrija Štampar» u Službi za školsku medicinu. Od 2005. godine zaposlena je u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u Službi za školsku i adolescentnu medicinu i prevenciju ovisnosti. Od 2006. godine nacionalni je koordinator na projektu Svjetske zdravstvene organizacije o Štetnoj uporabi duhana u mladih, u kojem sudjeluje objavljujući radove, učestvujući na raznim domaćim i svjetskim kongresima i skupovima, održavajući predavanja i radionice. Godine 2010. nakon završenog specijalističkog staža i položenog specijalističkog ispita stječe zvanje specijalist epidemiolog. Godine 2015. obranila doktorsku disertaciju s naslovom „Povezanost pušenja duhana adolescenata s medijskim porukama o pušenju“ i stekla naziv doktor znanosti. Objavila je više radova u međunarodno indeksiranim časopisima te jedno poglavlje u sveučilišnom udžbeniku.