Doc. dr. sc. KREŠIMIR LUETIĆ, dr.med.

Predsjednik Hrvatske liječničke komore

Hrvatska liječnička komora

CURRICULUM VITAE

RADNO ISKUSTVO

06.2019 – Hrvatska liječnička komora

01.2002. – KB Sveti Duh,

HLK – predsjednik Hrvatske liječničke komore;

KB Sveti Duh – liječnik, internist – gastroenterolog

 

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

1999. doktor medicine, Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu

2013. doktor znanosti, Medicinski fakultet u Osijeku

 

Članstva u :

Hrvatskom liječničkom zboru, Hrvatskom liječničkom sindikatu, Hrvatskoj liječničkoj komori, Hrvatskom gastroenterološkom društvu, Hrvatskoj udruzi bolničkih liječnika (HUBOL), Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora (vanjski član)

MINI BIO

Rođen 1973. u Osijeku. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine. Godine 2002. započeo je specijalizaciju iz interne medicine u KB Sveti Duh u Zagrebu, a specijalist internist postao je 2007. godine. Nakon obavljenog programa uže specijalizacije, godine 2011. postao je subspecijalist gastroenterolog. Poslijediplomski doktorski studij pohađao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, gdje je 2013. godine obranio doktorsku disertaciju te stekao titulu doktora znanosti. Trenutno radi kao odjelni liječnik, internist-gastroenterolog, na Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za unutarnje bolesti KB Sveti Duh. Jedan je od osnivača HUBOL-a, član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog liječničkog sindikata, Hrvatskog gastroenterološkog društva te Hrvatskog liječničkog športskog društva.

Naslovni je docent na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Vanjski član saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku od 2018. godine do raspuštanja IX saziva Hrvatskog sabora dana 18. svibnja 2020. te u X sazivu Hrvatskog sabora od 1. veljače 2021.

Od 2015. godine obnašao je dužnost prvog dopredsjednika Hrvatske liječničke komore (HLK), a od srpnja 2018. do 28. lipnja 2019. v.d. predsjednika Hrvatske liječničke komore. Nakon izbora za tijela Hrvatske liječničke komore (HLK) koji su provedeni u svibnju 2019. službeno je, 29. lipnja 2019. stupio na dužnost predsjednika HLK-a u mandatu 2019.-2024.