Dr.sc. Arijana Turčin

Dr. sc. Arijana Turčin, dr. med., specijalist psihijatrije, rođena je 07.03.1974 u Mariboru, Sloveniji. Medicinu je studirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a specijalistički ispit iz psihijatrije položila je sa pohvalom 2006. na Univerzi u Ljubljani. Doktorsku dizertaciju iz područja farmakogenomike u psihijatriji (poslijediplomski studij biomedicinske tehnologije) uspješno je obranila 2017. Radila je u Univerzitetnom kliničkom centru Maribor na Odjelu za psihijatriju (2000 – 2009), u Univerzitetnoj psihijatrijskoj klinici Ljubljana (2010 – 2017), gdje je obnašala najprije funkciju predstojnice Centra za izvanbolničku psihijatriju, nakon toga i predstojnice Centra za kliničku psihijatriju, te vodila konziljarnu službu UKC Ljubljana za Univerzitetni klinički centar Ljubljana, a od 2017. zaposlena je u Psihijatrijskoj bolnici »Sveti Ivan« u Zagrebu i voditelj je Odjela za psihosocijalnu rehabilitaciju. Bavi se kliničkim, znanstveno-istraživačkim i pedagoškim radom. Medicinski fakultet Sveučilišta u Mariboru 2016. dodjelio joj je priznanje prof. dr. Zore Janžeković za uzoran rad na području pedagoškog procesa i suradnju sa studentima. Materinji jezik joj je slovenski, a aktivno koristi hrvatski, engleski i njemački jezik.