Dr.sc. Ljiljana Žmak, dr.med.

Voditeljica Nacionalnog/supranacionalnog laboratorija SZO za tuberkulozu; Viši asistent na Katedri iz medicinske mikrobiologije i parazitologije

Hrvatski zavod za javno zdravstvo; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Dr.sc. Ljiljana Žmak, dr. med. rođena je u Puli 22.04.1978. godine. Nakon završetka Opće gimnazije u Puli upisuje Medicinski fakultet u Zagrebu kojeg završava 2002. godine. Od 2002.-2006. godine zaposlena je na Imunološkom zavodu kao znanstveni novak, a 2004. godine boravila je na Institutu za virusologiju Humboldt sveučilišta u Berlinu, radi znanstveno istraživačkog rada. Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina i javno zdravstvo na Medicinkom fakultetu završava 2007. godine, a iste godine završava i Poslijediplomski studij menadžmenta u zdravstvu. Doktorsku disertaciju naslova“ Imunoreakcije uzrokovane infekcijom virusima Hantaan i Andes u MRC-5 i HEK 293 stanicama” brani 2007. godine. Od 2006. 2011. godine specijalizira Medicinsku mikrobiologiju s parazitologijom na Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Od 2015. godine službeni je konzultant za tuberkulozu Europskog centra za kontrolu i sprječavanje bolesti, a od veljače 2016. godine voditeljica je Nacionalnog/Supranacionalnog Referentnog Laboratorija SZO za Tuberkulozu . Od 2009. godine sudjeluje u nastavi pri katedri iz Medicinske mikrobiologije i parazitologije Medicinski fakultet, Zagreb. Član je brojnih nacionalnih i internacionalnih stručnih društva, a od 2014. godine tajnica je pri Hrvatskom društvu za biosigurnost i biozaštitu.