Lorena Honović

Odjel za laboratorijsku dijagnostiku OB Pula, rukovoditelj

OB Pula

Životopis

Rođena sam 05.07.1963. u Puli u kojoj sam uz redovno osnovno i srednješkolsko obrazovanje, završila osnovnu i srednju muzičku školu. Diplomu FBF-a Sveučilišta u Zagrebu stekla sam 1987., akademski stupanj magistra znanosti 1992, specijalistički ispit iz medicinske biokemije položila 1998, a akademski stupanj doktora znanosti 2001. Znanstveno zvanje docenta stekla sam 2017. 2006. završila sam LMHS u Zagrebu. Zaposlena sam u OB Pula pri Odjelu za laboratorijsku dijagnostiku čiji sam i rukovoditelj. Član sam Upravnog vijeća bolnice.
Sudjelovala sam na 20 poslijediplomskih stručnih usavršavanja u zemlji i inozemstvu.
Predavač sam i voditelj kolegija „ Medicinska kemija i biokemija“ prediplomskog studija za medicinske sestre, Sveučilište Jurja Dobrile, Pula. Održala sam 8 predavanja na poslijediplomskim tečajevima trajne edukacije HKMB, 15 predavanja na domaćim i međunarodnim simpozijima i kongresima. Objavila sam 5 publikacija citiranih u CC, 24 ostalo citiranih publikacija, 50 kongresnih priopćenja, 2 priručnika trajnog usavršavanja. Koautor sam Hrvatskih nacionalnih preporuka za laboratorijsku dijagnostiku gestacijskog dijabetesa i kronične bubrežne bolesti.
Aktivni sam član brojnih povjerenstava i izvršng odbora HKMB. Urednica časopisa „Glasnik pulske bolnice“,
član HDMBLM-a.
Od tehničkih vještina posjedujem znanje rada na računalu, znanje talijanskog i engleskog jezika u govoru i pismu. Bavim se amaterskim slikanjem i trčanjem.