Lorena Honović

Odjel za laboratorijsku dijagnostiku OB Pula, rukovoditelj

OB Pula

CURRICULUM VITAE

Rođena je 1963. u Puli . 1982. godine upisuje studij medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirala 1987. Akademski stupanj magistra znanosti stječe1992., specijalistički ispit iz medicinske biokemije položila je 1998., a akademski stupanj doktora znanosti stekla je 2001. Znanstveni suradnik postaje 2016. godine, a zvanje docenta stječe 2017. godine. 2006. godine završila je LMHS u Zagrebu.

Svoje radno iskustvo započinje na Katedri za biokemiju FBF-a, Sveučilišta Zagrebu, nakon čega slijedi medicinsko biokemijski laboratorij KB Sveti Duh u Zagrebu, Zavod za laboratorijsku dijagnostiku KBC Rijeka, te od 1995. godine Odjel za medicinsko biokemijsku djelatnost OB Pula kojim rukovodi od 2004. godine. Član je upravnog vijeća OB Pula od 2016.godine.

Sudjelovala je na više od 20 poslijediplomskih stručnih usavršavanja u zemlji i inozemstvu. Predavač je i voditelj kolegija „ Osnove medicinske kemije i biokemije“ prediplomskog studija za medicinske sestre, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Održala je 10 predavanja na poslijediplomskim tečajevima trajne edukacije HKMB, 25 predavanja na domaćim i međunarodnim simpozijima i kongresima. Objavila je 17 publikacija citiranih u CC, 24 ostalo citiranih publikacija, 53 kongresna priopćenja, 3 priručnika trajnog usavršavanja. Koautor je Hrvatskih nacionalnih preporuka za laboratorijsku dijagnostiku gestacijskog dijabetesa, kronične bubrežne bolesti i poslijeanalitičku fazu laboratorijskog rada. Mentor je 8 završnih radova.
Aktivni je član brojnih povjerenstava i izvršnog odbora HKMB. Član je HDMBLM-a. Sudjelovala je u organizaciji 3 nacionalna kongresa s međunarodnim sudjelovanjem kao član znanstvenog i organizacijskog odbora.

MINI BIO

Nakon diplomiranja 1987. godine na FBF-u Sveučilišta u Zagrebu, pripravnički staž iz medicinske biokemije obavlja u MBL KB Sveti Duh u Zagrebu. Stručni ispit polaže 1992. godine i zapošljava se u Zavodu za laboratorijsku dijagnositku KBC Rijeka. Specijalistički staž obavlja na Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku KBC Zagreb i polaže specijalistički ispit 1998. godine. Od 2017. docent je i voditelj je kolegija na prediplomskom studiju sestrinstva Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Od 1995. zaposlenik je odjela za medicinsko biokemijsku djelatnost OB Pula kojim rukovodi od 2004. godine.

Uz medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu nezaobilazno je njeno bavljenje muzikom. Bila je dugogodišnji član harmonikaškog orkestra OKUD Istra iz Pula, te član akademskog zbora „Ivan Goran Kovačić“ iz Zagreba. Uz amatersko slikanje slobodno vrijeme provodi čitajući krimiće.