Maja Banadinović

Maja Banadinović rođena je 07.01.1993. godine u Sisku. Nakon završetka Opće gimnazije u Sisku upisuje Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, smjer „Medicinsko-laboratorijska dijagnostika“ kojeg završava 2014.godine. Pri završenom stručnom studiju na Zdravstvenom veleučilištu, dobila je titulu bacc.med.lab.diagn. te priznanje za najuspješniju diplomanticu preddiplomskog stručnog studija Medicinsko-laboratorijske dijagnostike u akademskoj godini 2013./2014. Potom upisuje diplomski studij na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, smjer “Genetika i oplemenjivanje životinja”. Nakon završenog diplomskog studija 2017.godine započinje volontiranje na Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ gdje pokazuje interes za područje javnog zdravstva kao i za menadžment upravljanja zdravstvenim sustavom. 2018.godine upisuje poslijediplomski studij Menadžment u zdravstvu. Uz pohađanje redovnog studijskog programa dotična je aktivno sudjelovala u organizaciji predavanja i drugih događanja kao i koordinaciji studenata i njihovih studijskih aktivnosti. Od 2018.godine aktivna je suradnica u PUB HUB programu Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji se bavi projektima unaprjeđenja poslovnih i kliničkih procesa, policy analizama kroz pisanje policy dokumenata kao i organizaciji radionica i stručnih programa upravljanja zdravstvenim sustavom.