Patricija Janković

Tajnik Škole

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

Patricija Janković rođena je 1981. godine u Boki Kotorskoj gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Nakon gimnazije upisuje i završava u roku American College of Management and Technology u Dubrovniku.  Za vrijeme školovanja višekratno boravi u inozemstvu gdje radi i pohađa škole jezika s ciljem usavršavanja francuskog,engleskog i talijanskog. Nakon školovanja zapošljava se na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ kao koordinator poslijediplomskog studija Menadžment u zdravstvu koji ujedno upisuje i završava s IV. generacijom studenata u akademskoj godini 2006/2007. Tijekom zaposlenja sudjeluje u nekoliko značajnih projekata kao sto su „Unaprjeđenje kapaciteta menadžmenta u zdravstvenom sektoru BiH“, „Međunarodna ljetna škola bioetike u Dubrovniku“ te nekoliko projekata Suradnog centra svjetske zdravstvene organizacije za HIV/AIDS i dr.  na poslovima asistenta, koordinatora i voditelja financija projekta.  2011. godine prelazi na mjesto Tajnika Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”.