Vesna Štefančić Martić, dr. med.

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Rođena u Zagrebu 1984. godine, maturirala u VII. gimnaziji u Zagrebu, a na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2011. godine. Nakon završenog studija i položenog državnog ispita radila je u farmaceutskoj industriji u medicinskim poslovima i farmakovigilanciji. Specijalizaciju iz javnozdravstvene medicine započela je za Hrvatski zavod za javno zdravstvo te je položila specijalistički ispit i obranila završni specijalistički rad iz javnozdravstvene medicine. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu završila je poslijediplomski specijalistički studij Javnozdravstvena medicina te stekla titulu Master in Public Health. U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u Službi za javno zdravstvo radi od 2014. godine, radila je u Službi za promicanje zdravlja, a u Službi za javno zdravstvo v.d. voditeljica je Odjela za praćenje i analizu zaštite zdravlja starijih i ostalih vulnerabilnih skupina i nacionalna koordinatorica Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti.

Još od studija ističe se na međunarodnim, nacionalnim i volonterskim javnozdravstvenim aktivnostima s interesom za područje javnih politika, unaprjeđenja kvalitete, međunarodnu suradnju, prevenciju invaliditeta, smanjenje nejednakosti u zdravlju, ljudska prava i socijalne determinante zdravlja. Objavila je više od 30 stručnih i znanstvenih publikacija, sudjeluje na javnozdravstvenim projektima i kontinuirano radi na unaprjeđenju i razvoju javnozdravstvene medicine.

Zagovarala je za prava i unaprjeđenje statusa hrvatskih mladih liječnika na skupštinama Europske organizacije mladih liječnika (EJD – European Junior Doctors), a kasnije je izabrana za članicu izvršnog odbora EJD-a u mandatu 2018/2019. Članica je Europske organizacije javnog zdravstva (EPHA – European Public Health Alliance), članica je upravnog odbora i rizničarka Hrvatskog društva za javno zdravstvo (HDJZ) te suosnivačica Sekcije specijalizanata javnog zdravstva HDJZ (Euronet MRPH Croatia) i glavna zagovaračica za pridruživanje europskoj mreži specijalizanata javnog zdravstva (Euronet MRPH). Predsjednica je Povjerenstva za javnozdravstvenu djelatnost i članica Izvršnog odbora Hrvatske liječničke komore (HLK).

Profil