Osnove farmakoekonomike i procjene zdravstvenih tehnologija za menadžere

Redovni predavači Dr.sc. Vanesa Benkovic

Okvirni sadržaj predmeta

Farmakoekonomika je područje zdravstvene ekonomike, koje je specijalizirano za ocjenu troškovne učinkovitosti lijekova, iz perspektive osiguravatelja, državnog budžeta ili društva. Budući da obilje dokaza na kojima se temelji ekonomska ocjena nalazimo upravo u farmaceutskom sektoru, ne iznenađuje da se korištenje ekonomike za raspodjelu sredstava u sektoru zdravstva najčešće koristi upravo ovdje.
Ekonomska evaluacija lijekova prihvaćena je u niz zemalja kao neophodni korak u donošenju odluke da li će neki lijek biti stavljen na listu lijekova i čiji troškovi nabavke se pokrivaju sredstvima iz državnog proračuna.
Procjena zdravstvenih tehnologija (lijekovi, medicinska pomagala itd) u koju spada i farmakoekonomika, koristi metode u skladu s ekonomskom teorijom koja je temelj svih ekonomskih ocjena. Određene statističke i psihometrijske tehnike se možda češće rabe u farmakoekonomici nego u širem području zdravstvene ekonomike, ali te se tehnike mogu s jednakom vrijednošću koristiti i u evaluaciji ne-farmakoloških terapija ili programa. Važne komponente farmako–ekonomske evaluacije su razvoj bolesti i ekonomski modeli koji projiciraju zdravstveni ishod i troškove u budućnosti.
Moderna farmakoekonomska analiza postala je složena na način da je potreban timski pristup sa sudjelovanjem niza specijalista. Pa se tako u tom timu često nalaze specijalisti iz farmacije, medicine, psihometrije, ekonomije, statistike, epidemiologije, te sami kliničari i klinički farmakolozi sa svojim dobrim poznavanjem kliničke prakse.
Unutar ovog kolegija posebna pažnja bit će posvećena razumijevanju osnovnih tehnikama modeliranja i pregledu praktičnih primjena kriterija odlučivanja.
Cilj kolegija je upoznati studente sa osnovnim principima na kojima se temelji farmakoekonomska evaluacija , te im pomoću u razumijevanju strukture dokaza za rješavanje „konflikta“ između odabira optimalnog lijeka i ekonomsko kliničkih implikacija takvog odabira.
Materijali za ovaj kolegij sadržavat će usporedbu međunarodnih sustava analize i procjenu njihovog značenja za zemlje članice regije.
Studenti će dobiti zadatak da na temelju usvojenih znanja pripreme farmakoekonomsku evaluaciju za određeni pripravak, te analiziraju podatke koje proizvođači šalju kao dio dokumentacije za registraciju i stavljanje lijeka na pozitivnu listu.

Što ćete naučiti…

Popis znanja

⦁ Definirati pojmove zdravstvena ekonomika i farmakoekonomika
⦁ Poznavati organizacijsku strukturu zdravstvenog sistema R Hrvatske
⦁ Poznavati ulogu farmakoekonomike u zdravstvenom sistemu OECD država
⦁ Poznavati temeljne principe realokacije resursa u zdravstvenom sektoru
⦁ Objasniti odnos između ponude i potražnje na zdravstvenim tržištima
⦁ Poznavati najučestalije metode određivanje cijena lijekova
⦁ Razlikovati obavezno, dodatno i privatno zdravstveno osiguranje
⦁ Poznavati mehanizme praćenja potrošnje lijekova i mogućnosti kontrole neracionalne upotrebe
⦁ Poznavati i moći obijasniti pojmove kao što su: QALYs, DALYs, oportunitetni trošak, GDP, GMP itd.

Popis vještina:

⦁ Razviti sposobnost razlikovanja različitih metoda farmakoekonomske evaluacije, te mogućnosti primjene u svakodnevnom radu liječnika
⦁ Steći uvid u kompleksnost zdravstvenog sistema, te izravne implikacije neracionalnog rasuđivanja liječnika na zdravstveni status zajednice i održivost financiranja zdravstvenog sistema
⦁ Definirati ulogu farmaceutske industrije kroz prizmu medicinskih istraživanja i otkrivanja novih lijekova , te snažnog korištenja marketinških metoda u prodaji vlastitih proizvoda
⦁ Prepoznati važnost suradnje između predstavnika komplementarnih struka farmacije i medicine
⦁ Naučiti donositi racionalne odluke u odabiru lijeka za pacijente i suočiti se sa postojanjem odgovornosti prema društvenoj zajednici s jedne i pacijentu s druge strane
⦁ Prepoznati važnost primjene etičkih načela u provođenju medicinskih istraživanja
⦁ Upoznati se s kriterijima za donošenje odluke u stavljanju lijeka na pozitivnu listu