Socijalni marketing

Okvirni sadržaj predmeta

Što je socijalni marketing, razlika poslovnog i socijalnog marketinga, specifičnosti društvenog marketinga, proces društvenog marketinga (analiza okruženja, istraživanje i odabir ciljne skupine, utvrđivanje strategije socijalnog marketinga, planiranje programa socijalnog marketinga (marketing mix), organizacija, provedba, kontrola i vrednovanje napora socijalnog marketinga, specifična područja socijalnog marketinga, komunikacijski kanali u socijalnom marketingu

Što ćete naučiti…

Kompetencije za razumijevanje principa socijalnog marketinga, za upravljanje i evaluaciju programa socijalnog marketinga. Analizirat će se elementi koji utječu na promjenu zdravstvenog ponašanja, primjeri uspješnih kampanja socijalnog marketinga (uz prikaz „guerilla kamapanja“). Studenti će biti upoznati s društvenim mrežama kao inovativnim pristupom u socijalnom marketingu. Studenti će u praktičnom radu evaluirati postojeći program socijalnog marketinga ili osmisliti novi program.