Upravljanje rizicima

Redovni predavači Prof.dr.sc. Bojan Biočina

Okvirni sadržaj predmeta

Definicija rizika ( matematička i statistička), Rizik u medicini , Pojam i definicija sigurnosti, Kvaliteta – definicija , metode mjerenja i evaluacije kvalitete, Osnovni alati u mjerenju kvalitete – signal i trend analiza , sentinel event , root cause analisys, Mjerenja medicinskog rezultata kao osnove procjene rizika , Medicinski rizik – podjela i načini kontrole, Pravni rizik –zdravstveni sustavi u pravnom okruženju , Troškovni rizik – metode kontrole troškova , Međunarodni sustavi kvalitete u kontroli rizika , Informatika u menadžmentu rizika u zdravstvu , Međunarodne udruge i on-line edukacija , Iskustva i standardi EU.

Što ćete naučiti…

Kroz nastavu ovog predmeta studenti će steći osnovna i napredna znanja o koncepciji rizika u zdravstvu, odnosno o zrcalnoj slici rizika- kvaliteti zdravstvene usluge. Biti će razjašnjeni temeljni pojmovi kao što su kvaliteta sa svojim osnovnim sastavnicama ( rezultat , zadovoljstvo , trošak) , sigurnost također sa temeljnim sastavnicama ( događaj, trend ) sa metodama mjerenja rizika prisutnih u procesu liječenja , te mjerama kontrole faktora rizika. Studenti će steći uvid u tri osnovna tipa rizika ( medicinski , pravni, te troškovni rizik) , te će biti u prilici primijeniti stečena znanja u kontroli rizika na modelima raznih zdravstvenih podsustava ( situacija).