Upravljanje zdravstvenim osiguranjem i zdravstvenim ustanovama – alati i mehanizmi

Redovni predavači Stjepan Orešković

Okvirni sadržaj predmeta

Europski sustavi zdravstvenog osiguranja, Dopunsko i privatno zdravstveno osiguranje u Europi i tranzicijskim zemljama, Ugovaranje i kupovanje usluge i kontrola ugovora u osiguranju. Struktura odštete kod rizika prema zakonski usklađenom zdravstvenom osiguranju, Postavljanje prioriteta i ograničavanje u zdravstvenom osiguranju.

Što ćete naučiti…

Trendovi u pokrivanju zdravstvenog osiguranja. Svrha je menadžmenta rizika da stvori i održi sigurnu i za osiguranika uredno organiziranu zdravstvenu službu te da održi cijenu osiguranja, Upravljanje rizikom, Preventivno djelovanje. Tržište osiguranja. Sposobnost upravljanja rizikom, Uključivanje upravljanja rizikom u procjenjivanju kliničkih izvještaja, Uloga upravitelja rizika u uspostavljanju ugovornih odnosa, Uloga CEO u uspostavljanju programa za upravljanje rizikom.