Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Džakula

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

O predavaču

Izv.prof. dr.sc. Aleksandar Džakula, dr.med. /područje organizacija zdravstvene zaštite i socijalna medicina/ Škola narodnog zdravlja »Andrija Štampar« Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Rockefellerova 4, Zagreb; Rođen je 5. listopada 1973. u Sisku. Godine 1998. završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Specijalistički ispit iz javnog zdravstva položio je 2007. Doktorirao je u prosincu 2009. Godine. Profesionalno je usmjeren na područje upravljanja i organizacije skrbi za zdravlje. Obrazovanje u području organizacije i unapređenja rada zdravstvenog sustava stekao je kroz specijalizaciju iz područja javnog zdravstva te višekratnim boravcima i pohađanjem edukacija u inozemstvu. Do sada je sudjelovao brojnim programima i projektima koji stručno i znanstveno obrađuju probleme skrbi za zdravlje u Republici Hrvatskoj. Među njima su i programi »Zdrave županije« (2002-2008) »Hrvatska zdravstvena anketa 2003.-2008«, „Total Quality Management – TQM“ (2004-2010). Kontinuirano surađuje na projektima koji se provode u okviru promjena zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj, uključujući rad u stručnim povjerenstvima, radnim grupama te kroz rad na projektima. Aktivno je sudjelovao u izradi dokumenta „Strategije zdravstva u RH 2012-2020“. Koordinator je izrade Strateškog plana za razvoj palijativne skrbi Hrvatskoj. Autor je studija strateškog razvoja za više zdravstvenih programa i ustanova (KBC Zagreb, SB Duga Resa, Ljekarnička komora,…). Aktivno sudjeluje u više civilnih organizacija koje se bave unapređenjem zdravlja. Bio je ili je član je povjerenstva ili radnih skupina Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatske liječničke komore… Bio je predsjednik je Hrvatskog društva za javno zdravstvo te član upravnog odbora Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite. Član je tima koji je dobitnik međunarodne nagrade Management Training Excellence Award 2006, Sustainable Management Development Program, koju dodjeljuje Public Health Program Office, Centers for Disease Prevention and Control, Atlanta, GA, USA. Izabrane reference: • Od 2006. stalni je suradnik i nacionalni predstavnik u European Observatory on Health Systems and Policies/Health System and Policy Monitor kao ekspert za organizaciju i vrednovanje zdravstvenog sustava. • Aktivno je sudjelovao u izradi dokumenta „Strategije zdravstva u RH 2012-2020“. • Koordinator je izrade Strateškog plana za razvoj palijativne skrbi Hrvatskoj od 2014-2016. • Autor je više od trideset stručnih, nastavnih i znanstvenih radova iz područja ocjene zdravstvenog stanja i zdravstvenog sustava od kojih je više od 20 objavljeno u časopisima koji su indeksirani u bazi Current Contents.