Prof.dr.sc. Zdenko Sonicki

Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

O predavaču

Rođen u Zagrebu, diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1989. Magistrirao također na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistarski rad „Metode induktivnog učenja u medicinskom odlučivanju i predviđanju“, mentor prof.dr.sc. Josipa Kern, obranio 1994. godine. Doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2002. godine disertacijom „Prepoznavanje profila CD4+ limfocita T i količine ribonukleinske kiseline virusa humane imunodeficijencije tijekom razvoja infekcije kao temelj za klasifikaciju bolesnika“, mentor prof.dr.sc. Josipa Kern. Pohađao „Summer Institute for Statistical Genetics“ na Sveučilištu u Washingtonu, SAD 2007. godine. U Kliničkoj bolnici „Sestara milosrdnica“ radi od 1989.-1992. prvo kao pripravnik, potom kao znanstveni novak. Od 1992. do danas zaposlen na Katedri za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, trenutno u zvanju redovnog profesora. Sudjelovao na više znanstvenih i tehnoloških projekata financiranih od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH, vodio projekt „Prediktivni modeli u zdravstvu“. Sudjelovao na međunarodnim projektima, radio kao privremeni savjetnik Svjetske zdravstvene organizacije. Sudjelovao u organizaciji nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova. Mentor ili su-mentor 5 obranjenih doktorskih disertacija. Znanstveni interes: medicinska statistika, induktivno učenje, data mining, resampling metode, robustna statistika, vizualizacija multivarijatnih podataka, prediktivno modeliranje. Ima 25 godina nastavničkog iskustva, sudjelovao u međunarodnoj nastavi. Ima više od 45 publikacija u međunarodnim časopisima indeksiranim u CC-u, više od 20 publikacija u drugim indeksiranim časopisima, više od 20 ostalih radova uključujući kongresna priopćenja. Ima preko 800 nezavisnih citata prema SCI i SSCI, preko 860 prema Scopus, H-indeks 16 (Scopus), 13 (WoS).